18 พ.ค. นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ "ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม" ณ รพ.สต.จันทเขลม เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลจันทเขลม รพ.สต.จันทเขลม และ รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน โดยคัดกรองกลุ่มสตรีที่มีอายุ 30-60 ปี ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป

วันที่ 28 เมษายน 2559 
นายสุเนส เฉียงเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม เข้าร่วมประชุมประชาคม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดจันทบุรี ณ อบต.ทุ่งขนาน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการประชุม อปพร. ประชุมเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ และกิจกรรมของศูนย์ อปพร.ในแต่ละท้องที่ ของจังหวัดจันทบุรี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

Page 1 of 4