เทศบาลตำบลจันทเขลม จัดทำโครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลจันทเขลม เคลื่อนที่ ปี 2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 จัดระหว่างวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 
โดยมีนายสุเนส เฉียงเหนือ นายกเทศมนตรีจันทเขลม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล จัดโครงการ 
มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่ รพสต.จันทเขลม ป้อมตำรวจชุมชน โรงเรียนบ้านจันทเขลม กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลจันทเขลม และมีชาวบ้าน หมู่ที่ 1-8 เข้าร่วมประชุมประชาคมครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และเสนอการพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในหมู่บ้านครั้งนี้ นอกจากนี้เทศบาลรับชำระภาษีเคลื่อนที่อีกด้วย

 

 

 

Page 5 of 5