วันที่ 24 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลจันทเขลมจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีนายดำรงค์ บรรจง ประธานสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายสุเนส เฉียงเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม หัวหน้าส่วนต่าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

เทศบาลตำบลจันทเขลม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านจันทเขลม จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ถือเป็นการจัดพิธีหล่อเทียนครั้งแรกของตำบลจันทเขลม และเป็นการสืบสารประเพณีไทยสืบต่อไป

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

เทศบาลตำบลจันทเขลม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านจันทเขลม จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
ช่วงเช้า 08.00น. จัดทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง ณ โรงเรียนบ้านจันทเขลม
09.00 น. จัดตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนบ้านจันทเขลมไปยังวัดจันทเขลม
10.00 น. ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เดินทางไปถวายเทียน ณ สำนักสงฆ์สอยดาวนิมติ ม.8 ต.จันทเขลม
12.30 น. ถวายเทียน ณ วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม ซึงคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจันทเขลม ,สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานและลูกจ้างเทศบาล, ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสืบสารประเพณีไทยสืบต่อไป

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

Page 2 of 4