วันที่ 28 เมษายน 2559 
นายสุเนส เฉียงเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม เข้าร่วมประชุมประชาคม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดจันทบุรี ณ อบต.ทุ่งขนาน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการประชุม อปพร. ประชุมเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ และกิจกรรมของศูนย์ อปพร.ในแต่ละท้องที่ ของจังหวัดจันทบุรี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

วันที่ 24 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลจันทเขลมจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีนายดำรงค์ บรรจง ประธานสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายสุเนส เฉียงเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม หัวหน้าส่วนต่าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

เทศบาลตำบลจันทเขลม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านจันทเขลม จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ถือเป็นการจัดพิธีหล่อเทียนครั้งแรกของตำบลจันทเขลม และเป็นการสืบสารประเพณีไทยสืบต่อไป

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

Page 3 of 5