วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลจันทเขลม เข้าร่วมโครงการเขาคิชฌกูฏร่วมใจพิทักษ์รักสถาบันสำคัญของชาติ ครบรอบ 23 ปี ณหอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี และนายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นผู้กล่าวรายงาน เดิมทีท้องที่อำเภอเขาคิชฌกูฏเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอมะขาม ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน และถือว่าวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการยกฐานะขึ้นมาเป็นอำเภอเขาคิชฌกูฏ และในปี 2559 เป็นวันครบรอบ 23 ปี ของอำเภอ

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2559 โดยมีภาคราชการและภาคเอกชนร่วมออกหน่วยมาให้บริการต่างๆ เช่น บริการตรวจรักษาโรค บริการตัดผม บริการวัดสายตา ให้กับพี่น้องชาว ตำบลจันทเขลม และตำบลใกล้เคียง ณ วัดจันทเขลม หมู่ที่ 2 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook : เทศบาลตำบลจันทเขลม

https://www.facebook.com/chanthaklem/photos/?tab=album&album_id=1127263600646017

 

 

 

 

27-30 เมษายน เทศบาลตำบลจันทเขลม จัดโครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลจันทเขลมเคลื่อนที่ ปี 2558 เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 และโครงการทบทวนจัดทำแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลจันทเขลม ประจำปี 2559

Page 4 of 5