เทศบาลตำบลจันทเขลม ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลจันทเขลมเสร็จแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ และ ๒๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๗๔๗๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลจันทเขลมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามเอกสารที่แนบ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page