ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซื้อประกอบด้วย บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วงงานที่มาขอรับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลจันทเขลม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบหรือเทศบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก และผู้มาขอรับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบสำรวจ EIT ได้ทางคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทาง https://itas.nacc.go.th/go.eit/1v8tzf หรือ QR CODE ที่แนบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

*ข้อมูลที่ท่านกรอกเข้ามาในระบบนี้ จะถูกปกปิดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. และจะไม่มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้บุคคลหรือเทศบาลตำบลจันทเขลมทราบแต่อย่างใด*

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page