สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ

       ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นดินตื้น ดินเป็นดินปนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 140,625 ไร่

             ทิศเหนือ     ติดต่อกับ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว ติดต่อตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว

             ทิศใต้     ติดต่อกับ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ

             ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว

             ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว

ที่ตั้ง  

     เทศบาลตำบลจันทเขลม ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลจันทเขลม ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีทางทิศเหนือ ประมาณ 56 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฎไปทางทิศเหนือ ประมาณ 25 กิโลเมตร

เนื้อที่ 

     มีเนื้อที่ประมาณ 225 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 140,625 ไร่

แหล่งน้ำธรรมชาติ

      สระน้ำ     จำนวน 10 แห่ง

      ลำคลอง     จำนวน 6 แห่ง

      ลำห้วย     จำนวน 15 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

      ฝาย     จำนวน 30 แห่ง

      บ่อน้ำบาดาล     จำนวน 22 แห่ง

      อ่างเก็บน้ำ     จำนวน 1 แห่ง

      บ่อน้ำตื้น     จำนวน 50 แห่ง

 

สภาพสังคม

 

ข้อมูลชุมชนในตำบลจันทเขลม 

     เทศบาลตำบลจันทเขลม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 

หมู่ที่ 1 (บ้านคลองใหญ่)

มีเนื้อที่ 3.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,000 ไร่

 

หมู่ที่ 2 (บ้านจันทเขลม)

มีเนื้อที่ 68.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 42,575 ไร่

 

หมู่ที่ 3 (บ้านสะท้อน)

มีเนื้อที่ 16.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,000 ไร่

 

หมู่ที่ 4 (บ้านคลองชีพ)

มีเนื้อที่ 16.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,000 ไร่

 

หมู่ที่ 5 (บ้านจันตาแป๊ะ)

มีเนื้อที่ 36.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,786 ไร่

 

หมู่ที่ 6 (บ้านคลองชม)

มีเนื้อที่ 24.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,000 ไร่

 

หมู่ที่ 7 (บ้านคลองชัน)

มีเนื้อที่ 26.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,675 ไร่

 

หมู่ที่ 8 (บ้านจันตาแป๊ะ)

มีเนื้อที่ 34.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,589 ไร่

 

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 

หมู่ที่/ชื่อบ้าน จำนวนประชากร รวม (คน)

จำนวนครัวเรือน

ชาย หญิง
1. บ้านคลองใหญ่ 307 315 622 201
2. บ้านจันทเขลม 555 562 1,117 435
3.บ้านสะท้อน 256 247 503 213
4. บ้านคลองชีพ 367 382 749 324
5. บ้านจันตาแป๊ะ 333 293 626 248
6. บ้านคลองชม 276 239 515 177
7. บ้านคลองชัน 313 281 594 193
8. บ้านจันตาแป๊ะ 263 263 526 205
รวม 2,670 2,582 5,252 2,039

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 

วัดคลองใหญ่แจ่มวาที หมู่ที่ 1

 

วัดจันทเขลม หมู่ที่ 2

 

วัดเทพประสิทธาราม หมู่ที่ 3

 

สำนักสงฆ์คลองชีพ

 

สำนักสงฆ์โป่งดาว

 

สำนักสงฆ์คลองชัน

 

สำนักสงฆ์สอยดาวนิมิต

 

สำนักสงฆ์วังสมบูรณ์

 

สำนักสงฆ์โป่งกวางทอง

 

สำนักสงฆ์เขารังยา

  

การศึกษา

     1.  โรงเรียนบ้านจันทเขลม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2

     2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันทเขลม จำนวน 1 แห่ง

 

สาธารณสุข

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ 

         1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทเขลม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2

         2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    มีตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ ตำรวจชุมชนตำบลจันทเขลม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 เพื่อคุ้มครองดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

 สภาพเศรษฐกิจ

 อาชีพ

    ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลจันทเขลม ส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรม ประเภท สวนผลไม้ สวนยางพารา ปลูกผัก และอาชีพรองคือค้าขาย รับจ้างทั่วไป และเลี้ยงไก่ชน ฯลฯ

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

   - ถนนลาดยาง   จำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

   - ถนนคอนกรีต  จำนวน 6 สาย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

   - ถนนลูกรัง   จำนวน 76 สาย ระยะทางประมาณ 150.70 กิโลเมตร

การไฟฟ้า

     จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,853 ครัวเรือน 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

  1. น้ำตกจันตาแปีะ หมู่ที่ 8 

  2. น้ำตกตาราง  หมู่ที่ 5

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  1. ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมชอง หมู่ที่ 5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page