นายสันติภาพ ม่านตา
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเขลม 
     
             
      นางอพินญา เจริญสำราญ
หัวหน้าสำนักปลัด
     
            
   นางสาวเพชรรดา เพ็ญวงค์
บุคลากร 
นายสยุมภู สนธิภักดี
นักพัฒนา

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ 

นายอมรเทพ กัณฑิโกวิท
นิติกร
นางเสาวคนธิ์ ดิเรกรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
 
           
 

 

นายอนันต์ ฉาบฉวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธาณะภัย
  นางสาวดาราวลี เฉียงเหนือ
ผู้ช่วยนักพัฒนา

นางสาวจันทร์วิมล แสนเสนาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

         
 

 นางสาววรวรรณ โฉมนิล
นักการภารโรง 

นายวสรรณ์ ถุงทอง
พนักงานขับรถ
นายบุญสืบ แสนเสนาะ
คนงานทั่วไป

 นายเล็ก
คนงานทั่วไป

นายอานนท์ ขันทอง
พนง.ขับรถขยะ
 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page