นายสันติภาพ ม่านตา
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเขลม 
     
             
      - ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
     
      
   นางสาวเพชรรดา เพ็ญวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
นายสยุมภู สนธิภักดี
นักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ 

นายอมรเทพ กัณฑิโกวิท
นิติกร
นางเสาวคนธ์ ดิเรกรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
           
 

จ่าเอก นิกร  ประคองศักดิ์   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายอนันต์ ฉาบฉวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
  นางสาวดาราวลี เฉียงเหนือ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทร์วิมล แสนเสนาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

         
 

 นางสาววรวรรณ โฉมนิล
ภารโรง 

นายวสรรณ์ ถุงทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญสืบ ขันทะคีรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายณัฏฐ์พัชร์  เวชกาญจน์
คนงานประจำรถขยะ

นายอานนต์ ขันทอง
พนักงานขับรถขยะอัดท้าย
นายธนภณ  จรจิตต์ 
คนงานประรถขยะ 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page