ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน