ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

เทศบาลตำบลจันทเขลม ขอประชาสัมพันธ์ การจัดการน้ำเสียในสถานพยาบาลและสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

-โรงพยาบาล - เดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง และฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนในปริมาณที่พอเหมาะ หรือระบบยับยั้งเชื้อไวรัสประเภทอื่น เช่น UV irradiation เพื่อลดผลพลอยได้ที่เป็นอันตรายจากคลอรีนปริมาณสูงก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

-โรงพยาบาลสนาม และสถานที่การแยกกักในชุมชน (Community Isolation) - รวบรวมน้ำเสียจากทุกกิจกรรมมาบำบัดโดยเดินระบบให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง และฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
กรณีการดูแลตัวเองที่บ้าน (Home Isolation)
     1. ผู้ป่วยแยกใช้ห้องน้ำจากสมาชิกอื่นในบ้าน
     2.ไม่สัมผัสน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลโดยตรง
     3.ทำความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำด้วยน้ำยาทำความสะอาดและมีการฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ
     4.ตรวจสอบระบบท่อและถังเก็บกัก สิ่งปฏิกูลให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีปิดมิดชิดและไม่มีการแตกหรือรั่วซึม
ข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ