ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกให้ข้อมูลการขอรับบริการจากเทศบาลตำบลจันทเขลมให้กับสำนักงาน ป.ป.ช.ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

18 พ.ค. นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ "ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม" ณ รพ.สต.จันทเขลม เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลจันทเขลม รพ.สต.จันทเขลม และ รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน โดยคัดกรองกลุ่มสตรีที่มีอายุ 30-60 ปี ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป