เนื่องจากสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ เทศบาลตำบลจันทเขลมขอแจ้งประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยเทศบาลตำบลจันทเขลมจะออกจ่ายเบี้ยยังชีพตามหมู่บ้าน เพื่อลดความแออัด และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เทศบาลขอกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้

หมู่ที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองใหญ่แจ่มวาที
หมู่ที่ 2 ณ เทศบาลตำบลจันทเขลม
หมู่ที่ 3 ณ ศาลากองทุน หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4 ณ วัดคลองชีพ
หมู่ที่ 5 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6 ณ ที่ทำการกำนัน
หมู่ที่ 7 ณ ศาลากองทุน หมู่ที่ 7 (ประชาธรรม)
หมู่ที่ 8 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
** ทั้งนี้ ขอให้ผู้สูงอายุและคนพิการ สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าด้วย
 
 

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสามารถดูประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

1. ที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น

2. ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

3. ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง

.

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จากหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งไปยังเจ้าบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยดาวน์โหลดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบแอนดรอยด์ (Android) และระบบไอโอเอส (iOS) ชื่อเมนู “ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

.

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 

#เลือกตั้ง

#เลือกตั้งเทศบาล

#พัฒนาประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลจันทเขลม