โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เทศบาลตำบลจันทเขลม ได้ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มาลงทะเบียนที่สำนักงานเทศสบาลตำบลจันทเขลม และแจ้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขออกสำรวจ ในกรณีเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่สะดวกในการเดินทางมาให้ข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยง  ทั้งนี้เทศบาลตำบลจันทเขลม ได้จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพท้ักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดย นายสมฤกษ์  ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และสาธิตการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง 

S14336037
S14336038
S14336041
S14336036
S14336043
S14336042
S14336050
S14336037 S14336038 S14336041 S14336036 S14336043 S14336042 S14336050

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page